اجرا -ره آورد انفورمایتک طوس

اجرا

 

 پیدا کردن راه حل برای برون رفت از مشکلات لازم هست ولی کافی نیست باید ابزاری در اختیار داشته باشید تا بتوانید بر مشکلات فائق آیید. تیم ما از شناخت وضعیت موجود تا رسیدن به وضعیت مطلوب در کنار شما خواهند بود.(مطالب بیشتر)

   ابزارهایی که برای اجرا در اختیار داریم

    - سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار(BPMS)

   - سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)

   - سیستم مدیریت اطلاعات (MIS)

   - اپلیکیش های موبایلی


logo