رفاه و درمان

رفاه و درمان

    امکانات سیستم بیمه درمان

امکان تعریف انواع هزینه های درمانی بصورت نامحدود باتعیین سقف فردی یا خانواده و یا دفعات تکرار مجاز و تاریخ اعتبار قرارداد و با تعیین درصد فرانشیز .

امکان تعریف مقادیر ثابت که بتوان از آنها در فرمولها استفاده نمود مانند درصد حق بیمه حق بیمه غیر تحت تکفل و .... بصورت نامحدود .

امکان تعریف آیتمهای جدولی همانند سیستم پرسنلی .

امکان تعریف سایر مشخصه برای افراد تحت تکفل با انواع مختلف و نا محدود .

امکان ورود ، ویرایش و حذف نسخه های پرنسل با قابلیتهایی جهت ورود سریع و راحت کاربر .

امکان تعریف افراد تحت تکفل پرسنل و ورود اطلاعات آنها وسایر مشخصات تعریف شده برای آنها .

امکان ارتباط ON –LINE با سیستم پرسنلی بصورتیکه امکانات مشترک بصورت هم زمان در هر دو سیستم تغییر پیدا می کند .

امکان تهیه گزارشات پارامتریک با تنوع و کارایی بالا بصورت نا محدود و بدلخواه کاربر .

امکان تهیه چند گزارش پارامتری تعریف شده با هم برای یک فرد خاص و کل پرسنل .

امکان تهیه گزارشات عائله برای پرسنل بصورت کامل .

امکان تهیه پشتیبان گیری از اطلاعات بصورت اتوماتیک .

امکان تعریف کاربران با دستیابی های مختلف و بصورت نا محدود .

امکان ارتباط با نسخه شهرستان سیستم جهت تبادل اطلاعات .

logo