حقوق ودستمزد

حقوق ودستمزد

 

امکانات سیستم حقوق و دستمزد

- امکان تعریف مزایا ، سایر مزایا و کسور توسط کاربر بصورت نا محدود .

- امکان تعریف مشمول مالیات و بیمه برای تک تک مزایاها .

- امکان تعریف انواع وام بصورت نا محدود .

- امکان تعریف و تغییر جدول مالیاتی سالیانه .

- امکان تعریف آیتمهای فیش حقوقی برای نظام استخدامی .

-امکان محاسبه تعدیل مالیات به دو صورت سالیانه و ماهیانه به دلخواه کاربر .

-امکان فرمول دهی آیتمهای حقوقی برای محاسبه حقوق جهت هر نظام استخدامی قابل ذکر است که تعریف نظامهای استخدامی محدودیت ندارد .

- امکان تعیین سقف مشمول بیمه بصورت فرمولی توسط کاربر .

- امکان محاسبه   BACK   PAY حقوق ( معوقه ) بصورت سیستماتیک از تاریخ اجرای حکم و بدون محدودیت تعدد حکم برای هر نفر در ماه .

- توانایی محاسبه بیمه مقرری ماه اول جهت نظامهای استخدام کشوری برای صندوق باز نشستگی در محاسبه معوقه پرسنل .

- امکان مشخص نمودن نظامهای استخدام کشوری . ممکن است از بین نظامهای تعریف شده چند نظام شرایط  نظام استخدام کشوری را در محاسبه معوقه داشته باشند .

- امکان تعریف پارامترهای کارکردی توسط کاربر بصورت فرمولی یا ورود اطلاعات دستی بصورت کاملا پارامتریک و نا محدود . قابل ذکر است که در صورت استفاده از کارت ساعت می توان این اطلاعات کارکردی را به کارت ساعت نیز مرتبط نمود .

- امکان انصراف از محاسبه  BACK  PAY و باز گشت به حالت قبل از محاسبه .

عدم محدودیت دفعات محاسبه در یک ماه .

- امکان فعال کردن تعدادی از احکام صادر شده با شرایط خاص توسط کاربر جهت محاسبه معوقه و انتقال باقی احکام به ماه بعد برای محاسبه .

- امکان ارتباط کاملا پارامتریک با سیستم اطلاعات پرسنلی جهت دریافت آخرین اطلاعات فردی و حقوقی پرسنل بصورت ماهیانه و بدون محدودیت در یک ماه از نظر تعداد دفعات دریافت .

امکان مشاهده آخرین حکم صادره توسط سیستم پرسنلی برای هریک از پرسنل.

امکان تعریف اقلام سند حقوقی ( بدهکاری و بستانکاری ) بصورت کاملا پارامتری با تعریف کلیه کدینگ لازم جهت صدور سند حقوق و ارسال و ارتباط باسیستم حسابداری مالی .

امکان ورود اطلاعات و یا تغییر آن بصورت دستی توسط کاربر برای کلیه اقلام تعریف شده در سیستم و استفاده از آنها در فرمولهای حقوقی یا گزارشات شامل (کارکرد مزایا کسور وام )

امکان ایجاد سابقه برای پرسنل جدید الستخدام از تاریخ اجرای حکم توسط سیستم جهت محاسبه معوقه حقوقی .

امکان ورود اطلاعات آیتمهای کارکردی برای پرسنل جدید الستخدام از تاریخ اجرای حکم در ماه های قبل توسط کاربر جهت محاسبه معوقه .

امکان تعریف کسور پس اندازی بدین مفهوم که علاوه بر کسر از پرسنل یا کارفرما مقدار آن رانیز در جایی ذیره می کند و از این ذخایر یا گزارش آنها می توان در برنامه استفاده نمود .

امکان دو نوع محاسبه برای حقوق :

الف محاسبه ماهیانه :

که روال عادی سیستم می باشد و پس از انجام کارهای معمول و ورود اطلاعات و یا تغییر آنها و فرمولهای حقوقی جهت محاسبه و پرداخت حقوق صورت می گیرد .

ب محاسبه خارج از حقوق :

این محاسبه در مواقعی صورت می گیرد که کاربر می خواهد پرداختی به پرسنل داشته باشد ولی نه در پایان ماه بلکه در همان موقمعیت فعلی مثل ( کارانه هزینه لباس مساعده نوشت افزار و ) که در هر تارخی از ماه باشد قابل تعریف و محاسبه و  پرداخت می باشد . علاوه بر اینکه می توان مالیات علی الحساب کسر شده از آن را توسط کاربر تعریف شده در پایان ماه بر روی جدول مالیاتی برد و مالیات واقعی آن را محاسبه کرد .

امکان تهیه گزارشات بصورت متنوع ذیل :

تهیه لیست تعدیل مالیات ماهیانه .

تهیه لیست وامها به چندین صورت .

تهیه لیست خلاصه کد جهت مقایسات حسابداری .

تهیه فیش حقوقی بر اساس طراحی انجام شده .

تهیه لیست دارندگان احکام جدید برای مشخص شدن اینکه چه افرادی این ماه دارای معوقه خواهند بود و از چه تاریخی

تهیه لیست مغایرت با ماه قبل جهت اینکه پرسنل نسبت به ماه قبل خود چه تغییراتی داشته اند با امکان تعریف شرایط و تعیین اقلام خاص توسط کاربر .

تهیه لیست تعدیل مالیات سالیانه .

تهیه لیست فرمولهای تعریف شده در سیستم جهت بایگانی و یا مراجعات بعدی .

تهیه دیسکت بانک جهت ارسال و پرداخت حقوق توسط بانکهای مرتبط .

** - امکان تهیه گزارش پارامتری ، یک امکان بسیار قوی جهت تهیه و صدور هر نوع گزارش بدلخواه کاربر بصورت کاملا پارامتریک و به تعداد نامحدود به دو صورت صفحه ای و ستونی، ستونی به این مفهوم که اقلام بصورت تیتر در بالای صفحه آمده و مقادیر آنها بصورت خطی در زیر آنها تکرار می شود برای هر پرسنل صفحه ای به این مفهوم که در کل صفحه امکان حرکت و چندین اقلام مورد نظر را خواهید داشت که حتی از گزارش جهت گزارشگیری در فرمهای چاپی نیز می توان براحتی استفاده کرد .

در این گزارشات علاوه بر دسترسی به کلیه اقلام تعریف شده در سیستم جهت انتخاب در گزارش می توان اقلام فرمولی جدیدی نیز از اقلام قبلی تعریف نمود و به گزارش اضافه کرد مثل : درصد حقوق ، ضریب افزایش و علاوه بر این این گزارشات را می توان بدو صورت Text  یا ذخیره در فایل   DBFنیز استفاده کرد که می تواند جهت ارتباط با سیستمهای مکانیزه دیگر مثل ارسال فایل به دارائی و بیمه و غیره مفید باشد .

** - امکان گزارش گیری پارامتری معوقه :

یک گزارش همانند گزارش پارمتری توضیح داده شده در فوق جهت آیتمهای معوقه می باشد که توانایی گزارشگیری از کلیه اقلام بصورت دلخواه کاربر را بصورت نامحدود را دارد .

** - امکان گزارش آماری :‌

یک گزارش دیگر قوی پارامتری بوده که جهت تهیه آمار بصورت شکل ماتریسی ( سطر بر اساس ستون ) بوده که کاربرد فراوانی جهت تهیه گزارشات آماری مدیریتی ایفاء می کند . لازم به ذکر است که پس از تهیه گزارش امکان رسم آن بصورت گزاف با تنوع زیاد اشکال انتخابی بصورت دو بعدی یا یه بعدی نیز مهیا می باشد .

علاوه بر آن در تهیه گزارشهای پارامتری فوق امکان شرط گذاری و محدویت جهت تهیه گزارش بصورت پارامتریک و نا محدود نیز قابل استفاده است .

امکان ارتباط با سیستم حسابداری با صدور چهار نوع سند بصورت سند حقوق سند تفاوت یا معوقه سند مجموع این دو یا سند ترکیبی این دو که در صورت بالانس امکان انتقال آن نیز به سیستم حسابداری ممکن می باشد . 

امکان تعریف کاربران متفاوت جهت دستیابی و استفاده متقاوت از سیستم بصورت نا محدود و توسط مدیر سیستم .

امکان تهیه پشتیبانی از اطلاعات بصورت مکانیزه و فشرده شده جهت حالات مختلف ( حقوق جاری معوقه گزارشات تعریف شده و کاربران ) و امکان بازیابی از آنها .

دهها امکان جانبی دیگر جهت سهولت کاربر در استفاده از سیستم .

logo