راهنمایی طرح طبقه بندی مشاغل

سایر >> راهنمایی طرح طبقه بندی مشاغل

شرکت ها برای تعیین امتیاز سختی کار جدید مراحل زیر را انجام دهید:

سیستم پرسنلی > تعاریف اولیه > تعریف جدول کدینگ جداول > جدول رشته شغل > رشته شغل های مورد نظر را ویرایش وامتیاز سختی کاررا در گروه 2 جدول وارد نموده وذخیره نمایید

نکته : در زمان ذخیره پیغام (آیا تغییر اعمال شده در سابقه پرسنل اعمال گردد؟) را حتما خیر را انتخاب نمایید .

شرکت ها برای تعیین سطح سازمانی پست توصیه می شود عنوان پست ها را هم گروه بندی نمایند برای گروه بندی عنوان پست ها مراحل زیر را انجام دهید :

سیستم پرسنلی > تعاریف اولیه > تعریف جدول کدینگ جداول > جدول عنوان پست  >  عنوان پست  مورد نظر را ویرایش وعددمورد نظر را در گروه 1یا2 جدول وارد نموده وذخیره نمایید

نکته : در زمان ذخیره پیغام (آیا تغییر اعمال شده در سابقه پرسنل اعمال گردد؟) را حتما خیر را انتخاب نمایید

logo