نحوه خارج کردن پرونده ها از بایگانی به چه صورت است؟

سیستم 122 >> نحوه خارج کردن پرونده ها از بایگانی به چه صورت است؟

پس از خروج، پرونده به درخواست دهنده خروج پرونده از بایگانی، ارسال می شود

logo