دلیل اینکه حکم در گزارش احکام سابقه پشت تایید صحیح نمایش داده نمی شود؟

احکام >> دلیل اینکه حکم در گزارش احکام سابقه پشت تایید صحیح نمایش داده نمی شود؟

 گزارش حکمی که بعد از انجام محاسبات صدور حکم به کاربر نمایش داده می‌شود. در واقع به صورت عکس در دیتابیس ذخیره می‌گردد.بنابراین در بعضی اوقات به دلایلی ممکن است اطلاعات واقعی  دیتابیس ، نباشد.

لذا اگر یک دوگانگی در اطلاعات سابقه‌ یا احکام پشت تایید با شکل احکام ، پرسنل مشاهده شد. باید آیتمهای شکل حکم را بررسی نمایید. و یا یک شکل حکم جدید بسازید و مجددا برای همان فرد بازسازی سابقه‌ی احکام بزند.

  • این نکته مهم است که اگر بخواهید مقدار واقعی فرد را ببیند. باید یک گزارش پارامتری بسازید. بنابراین مقداری که در گزارش پارامتری وجود دارد. مقدار واقعی است.
logo