چرا تغییرات مربوط به افزایش سالیانه شخص ، در حکم های قبلی هم ، تاثیر گذاشته است ؟

احکام >> چرا تغییرات مربوط به افزایش سالیانه شخص ، در حکم های قبلی هم ، تاثیر گذاشته است ؟

ابتدا از صحت مقدار سال در فرمول های سال جاری اطمینان حاصل کنید .فرمول های سال قبل را کنترل کنید و مطمئن شوید که انتهای بازه سال ، بسته شده باشد

logo