در فرم صدور حکم چرا باکس شرح حکم خالی است ؟ ( یا در فرم صدور حکم ، می خواهیم شرح حکم جدیدی در باکس مربوطه اضافه کنیم . چگونه این کار ممکن است ؟ )

احکام >> در فرم صدور حکم چرا باکس شرح حکم خالی است ؟ ( یا در فرم صدور حکم ، می خواهیم شرح حکم جدیدی در باکس مربوطه اضافه کنیم . چگونه این کار ممکن است ؟ )

سیستم پرسنلی > تعاریف اولیه > تعریف جدول شرح احکام : شرح حکم مورد نظر را تعریف کرده و متن آن را وارد کنید .

logo