در فرم صدور حکم ، در بخش امضاء حکم چرا باکس عنوان پست خالی است ؟ ( یا در فرم صدور حکم ، در بخش امضاء حکم ، می خواهیم نام شخص دیگری به عنوان امضاء کننده حکم در باکس عنوان پست اضافه کنیم . چگونه این کار ممکن است ؟ )

احکام >> در فرم صدور حکم ، در بخش امضاء حکم چرا باکس عنوان پست خالی است ؟ ( یا در فرم صدور حکم ، در بخش امضاء حکم ، می خواهیم نام شخص دیگری به عنوان امضاء کننده حکم در باکس عنوان پست اضافه کنیم . چگونه این کار ممکن است ؟ )

سیستم طبقه بندی مشاغل > ورود اطلاعات > ورود اطلاعات پست : پست مورد نظر که حق امضاء احکام را دارد انتخاب کرده و ویرایش را بزنید > سربرگ مشخصات پست : تیک حق امضاء احکام را بزنید تا نام متصدی آن در باکس مربوطه در فرم صدور حکم نمایش داده شود .

logo