می خواهیم شماره ثبت مأموریت ها از یک شماره خاصی در سیستم ثبت شود ؟

مرخصی، ماموریت و کارکرد >> می خواهیم شماره ثبت مأموریت ها از یک شماره خاصی در سیستم ثبت شود ؟

سیستم پرسنلی > ورود اطلاعات > ورود اطلاعات ثوابت سیستم : فیلد « شماره سریال مأموریت ( SAB0000006 ) » را باید مقدار دهی کنید . هر مقداری که وارد کنید ، به عنوان بخش ثابت سریال مأموریت شناخته می شود .

logo