ارتباط 122 با سیستم کل سنتر به روز به چه صورت است؟

سیستم 122 >> ارتباط 122 با سیستم کل سنتر به روز به چه صورت است؟

سیستم 122 امکان ارتباط با ماژول های جدید کال سنتر همانند Elastix  را دارا بوده و در حال حاضر در همه شهرهای نصب شده از خطوط E1 استفاده می شود.

logo